Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2269 29d3
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaanuszka anuszka
9079 b34a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
0215 46df 500
Reposted fromnonecares nonecares viapoppyseed poppyseed
5231 a46a
Reposted fromfor-witches for-witches viapsychedelix psychedelix
1004 673c
Reposted fromnyaako nyaako viapsychedelix psychedelix
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viapsychedelix psychedelix
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via12czerwca 12czerwca
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters via12czerwca 12czerwca
3120 7ead 500
Łubin. Jak w ogródkach z dzieciństwa. 
Reposted frommartynkowa martynkowa via12czerwca 12czerwca
3383 d7da
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
0289 d0c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaarrives arrives
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
Reposted fromnaturalginger naturalginger via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl